Vítejte v aplikaci Georeporty Portálu územního plánování Kraje Vysočina (PÚPO)

Georeporty jsou specializovaná aplikace, která poskytuje výpisy z dat územního plánování, územně analytických podkladů a zásad územního rozvoje nad vybraným územím. Po výběru území - obce, parcely nebo nakreslení polygonu (graficky) do mapy lze pro zvolené téma vypsat informace do dokumentu ve formátu PDF.

Aplikace má pouze informativní charakter, uvedené informace neslouží jako podklad pro rozhodování v území!

Kompletní uživatelská příručka ke stažení zde.

Nastavení a generování Georeportu

V sekci VÝBĚR ÚZEMÍ můžete pomocí záložek OBEC, PARCELA, GRAFICKY přepínat mezi třemi způsoby výběru zájmového území. 


Pro úspěšné vytvoření georeportu do PDF je nutné vždy vybrat zájmové území jedním způsobem. Výpis platné územně plánovací dokumentace je možné generovat pouze pro typ území obec. Naopak podmínky využití ploch územního plánu (regulativy) je možné generovat pouze pro parcely nebo uživatelské polygony (graficky).

Při výběru OBCE nebo PARCELY vyplňte požadované kolonky. Při vyplňování kolonek funguje našeptávač pro vyhledání obce, katastrálního území nebo parcely, aktivuje se již po zadání dvou znaků. V rámci výběru území GRAFICKY můžete nakreslit kliknutím do mapy vlastní polygon, aplikace má nastavený maximální limit plochy polygonu na 15 000 ha.

V sekci VÝBĚR TÉMATU je nutné pomocí checkboxů zvolit vždy alespoň jedno téma. 


Jednotlivá témata (podskupiny) jsou sdružena do skupin ÚZEMNÍ PLÁNY OBCÍ (ÚPD), ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY (ÚAP) a ÚZEMNÍ PLÁN KRAJE (ZÚR) podle zdrojů dat. Každá podskupina představuje soubor mapových vrstev, informací a jevů ze kterých bude proveden průnik s vybraným územím. Podrobnější informace o jednotlivých tématech (podskupinách) lze u každého zjistit kliknutím na ikonu .

SPUŠTĚNÍ GENEROVÁNÍ GEOREPORTU - po výběru zájmového území a zatržení alespoň jednoho z témat (podskupin) je možné spustit generování georeportu pomocí tlačítka GENERUJ GEOREPORT.

Při úspěšném nastavení a spuštění generování georeportu se objeví následující upozornění.


Celý proces generování PDF může v závislosti na nastavení a množství zvolených témat trvat až několik minut. Po dokončení je georeport v PDF automaticky stažen do vaší složky Stažených souborů dle nastavení prohlížeče. Pro prohlédnutí výsledného georeportu je nutné PDF otevřít z příslušné složky Stažených souborů vašeho prohlížeče.


Ostatní mapové aplikace Portálu územního plánování Kraje Vysočina (PÚPO)

Mezi jednotlivými aplikacemi se můžete pohybovat pomoci ikony v pravé horní části mapového okna modra_prepinac_icon_LQ.png. Ikona Vám umožní přechod mezi mapovými aplikacemi se zachováním výřezu (výřez mapy se nemění - pouze mapový obsah).

Seznam ostatních mapových aplikací Portálu územního plánování Kraje Vysočina:
  • Územní plány obcí (ÚPD) - aplikace umožňuje vyhledání územně plánovací dokumentace a územních studií pro vybranou obec či konkrétní parcelu. V nástroji Hledání modra_hledani_info_icon_LQ.png získáte kliknutím do mapy kompletní přehled o dostupné dokumentaci územních plánů v dané obci s možností zobrazení jejich výkresů v mapě či stažení celé dokumentace ve formátu PDF. V nástroji Info modra_info_icon_LQ.png je možné kliknutím na definiční bod či plochu zobrazit podmínky využití konkrétních ploch s rozdílným způsobem využití územního plánu či další informace o zobrazených vrstvách územního plánování.
  • Územní plán kraje (ZÚR) aplikace umožňuje vyhledání záměrů platného znění Zásad územního rozvoje Kraje Vysočina pro vybranou obec či konkrétní parcelu. V nástroji Hledání modra_hledani_info_icon_LQ.png získáte kliknutím do mapy seznam záměrů a jevů platného znění ZÚR s možností zobrazení příslušných textů výrokové části ZÚR. V nástroji Info modra_info_icon_LQ.png je možné rovněž kliknutím na konkrétní vrstvy ZÚR zobrazit detailní informace z textové části výroku ZÚR.

O Portálu územního plánování Kraje Vysočina (PÚPO)

Portál územního plánování Kraje Vysočina (PÚPO) představuje webový portál, jehož prostřednictvím je zajišťován jednotným způsobem rychlý a srozumitelný přístup k plánovací dokumentaci obcí a krajského úřadu Kraje Vysočina na úrovni území kraje, obcí s rozšířenou působností (ORP) a samotných obcí, široké veřejnosti, odborníkům z oboru územního plánování a souvisejících oborů, zaměstnancům veřejné správy.

Portál byl realizovaná na základě veřejné zakázky pod názvem „Vybudování portálu územního plánování obcí Kraje Vysočina“ v otevřeném řízení.


Zadavatel: Kraj Vysočina
Zahájení prací: 02. 10. 2019
Předání do provozu: 31. 03. 2021

Realizační tým:
  • Kraj Vysočina, odbor informatiky a odbor územního plánování (poděkování při tvorbě zadání a realizaci projektu patří především Ing. Miroslavě Stloukalové a Ing. Petru Jiráskovi)
  • ORP Jihlava, ORP Pacov, ORP Moravské Budějovice, a další, kteří aktivně přispívali k obsahu portálu
  • Sdružení VARS – GEOREAL – T-MAPY